Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Jogszabályok, törvények

Környezetvédelmi és vízügyi alapjogszabályok gyűjteménye

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1995. évi LVII. tv.
Törvény
A vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. tv.
Törvény
A környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. tv.
Törvény
A természet védelméről
2012. évi XLVI
Törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről
1996. évi XXI. tv.
Törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről
2011. évi CXXVIII. tv
Törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXII
Törvény
A mező -és erdőgazdasági földek forgalmáról
1996. évi LV. tv.
Törvény
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1997. évi LXXVIII. tv.
Törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi CII.
Törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelméről
1997.évi CXLI. tv.
Törvény
Az ingatlan nyilvántartásról
2012. évi CLXXXV.
Törvény
A hulladékról
2004. évi LXVII. tv.
Törvény
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
2007.évi CXXIII. tv.
Törvény
A kisajátításról
2009. évi XXXVII. tv.
Törvény
Az erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2009. évi CXLIV. tv.
Törvény
A vízitársulatokról
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rend.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
132/2003. (XII. 11.)
OGY hat.
A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
29/2008. (III.20.)
OGY hat.
A Nemzeti Éghajlat változási Stratégiáról
6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rend.
a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rend.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
11/2004. (K. Ért. 6.)
KvVM utasítás
A Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat működtetésének szabályairól
197/2014 (VIII.1.)
Korm. rend.
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
18/2007.
KvVM rend.

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
28/2004. (XII. 25.)
KvVM rend.

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazások egyes szabályairól.
30/2004. (XII. 30.)
KvVM rend.
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
27/2004. (XII. 25.)
KvVM rend.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
27/2005. (XII. 6.)
KvVM rend.
A használt szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
30/2008. (XII. 31.)
KvVM rend.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
31/2004. (XII. 30.)
KvVM rend.
A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
1382/2013, (VI. 27.)
Korm.hat.
A vízgazdálkodási tanácsról
97/2007. (XII.23.)
KvVm rend.
Az egyes kiemelt jelentőségű vízi létesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
104/2006. (IV.28)
Korm. rend.
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
191/2009. (IX. 15)
Korm. rend
Az építőipari kivitelezési tevékenységről
312/2012(XI.8.)
Korm. rend.
Az építésügyi és építéfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
21/2002. (IV. 25.)
KöViM rend.
A vízi közművek üzemeltetéséről
2/2002. (I. 23.)
KöM-FVM. együttes rend.
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról
266/213. (VII.11)
Korm. rend.
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
117/1999. (VIII. 6.)
Korm. rend.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1997. november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
120/1999. (VIII.6.)
Korm. rend.
A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
121/1996. (VII. 24.)
Korm. rend.
A közfürdők létesítéséről és működéséről
123/1997. (VII.18.)
Korm. rend.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
310/2013. (VIII. 16.)
Korm. rend.
A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
130/2000.(VII. 11.)
Korm. rend.
A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
160/1995. (XII. 26.)
Korm. rend.
A vízgazdálkodási társulatokról
178/1998.(XI. 6.)
Korm. rend.
A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
178/2008. (VII.3)
Korm. rend.
A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
234/2011. (XI. 10)
Korm. rend.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
180/2007. (VII. 3.)
Korm. rend.
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról
194/2009. (IX. 15.)
Korm. rend.
Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
2/2005. (I. 11.)
Korm. rend.
Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
201/2001. (X. 25.)
Korm. rend.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
83/2014. (III. 14.)
Korm. rend.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
385/2014. (XII. 31.)
Korm. rend.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
219/2004. (VII. 21.)
Korm. rend.
A felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.)
Korm. rend.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004. (VII. 21.)
Korm. rend.
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
232/1996. (XII. 26.)
Korm. rend.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
240/2000. (XII. 23.)
Korm. rend.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
266/2013. (VII. 11.)
Korm. rend.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
25/2002. (II. 27.)
Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
253/1997. (XII. 20.)
Korm. rend.
Az országos településrendezési és építési követelményekről
26/2002. (II. 27.)
Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
27/2002. (II. 27.)
Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről
270/2003. (XII. 24.)
Korm. rend.
Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet
Korm. rend.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
311/2005. (XII. 25.)
Korm. rend.
A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rend.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
481/2013. (XII. 17.)
Korm. rend.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
297/2009. (XII. 21.)
Korm. rend.
Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
147/2010. (IV. 29.)
Korm. rend.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
58/2013. (II. 27.)
Korm. rend.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
50/2001. (IV. 3.)
Korm. rend.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
72/1996.(V. 22.)
Korm. rend.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
72/2007. (IV.17.)
Korm. rend.
A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb költségekről.
78/2007. (IV. 24.)
Korm. rend.
A környezeti alapnyilvántartásról
78/2008 .(IV. 3.)
Korm. rend.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
90/2007. (IV. 26.)
Korm. rend.
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
91/2007. (IV.26.)
Korm. rend.
A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
1107/2003. (XI. 5.)
Korm .hat.
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
269/2007. (X.18.)
Korm. rend.
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
2/1999.
KHVM-KöM együttes utasítás
A vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről
7/2012 (II. 10.)
BM utasítás
A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról
1/1997. (K. H. V. Ért. 18.)
KHVM utasítás
A vízügyi igazgatási szervezetnek a folyók mértékadó árvízszintjeivel összefüggő feladatairól
3/1999. KHVM utasítás
KHVM utasítás
A vízminőségi kárelhárítás figyelőszolgálata működtetésének szabályairól és a jelentéstétel rendjéről
12/1997. (VIII. 29.)
KHVM rend.
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
2/1997. (II.18.)
KHVM rend.
A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
23/1998. (XI. 6.)
KHVM rend.
A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
43/1999. (XII. 26.)
KHVM rend.
A vízkészlet járulék kiszámításáról
10/1997. (VII. 17.)
KHVM rend.
Az árvíz- és a belvízvédekezésről
74/2014. (XII. 23.)
BM rend.
A folyók mértékadó árvízszintjeiről
18/1996. (VI. 13.)
KHVM rend.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
27/2002. (XII. 5.)
GKM rend.
A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről
90/2008. (VII.18.) .
FVM rend.
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
97/2014. (III. 25.)
Korm. rend.
A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról
10/2010.(VIII. 18.)
KvVM rend
A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról
222/2014. (IX. 4.)
Korm.rendelet.
Egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról
45/2014. (IX. 23.)
BM rendelet
A vízrajzi feladatok ellátásáról


Gazdasági és munkaügyi alapjogszabályok gyűjteménye

 

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1990 évi XCIII.
Törvény
Az illetékekről
1991 évi LXXXII.
Törvény
A gépjárműadóról
1991. évi XLIX.
Törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
2012. évi I.
Törvény
A Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII.
Törvény
A közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCV.
Törvény
Az államháztartásról
1995. évi CXVII.
Törvény
Személyi jövedelemadóról
1997. évi LXXX.
Törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezéséről
1997. évi LXXXI.
Törvény
A társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXII.
Törvény
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról
1997. évi LXXXIII.
Törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LXVI.
Törvény
Az egészségügyi hozzájárulásról
2000. évi C.
Törvény
Számviteli törvény
2011. évi CVIII.
Törvény
A közbeszerzésekről
2003.évi XCII.
Törvény
Az adózás rendjéről
2006. évi LIX.
Törvény
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
2007 évi CVI.
Törvény
Az állami vagyonról
2011. évi CXCVI.
Törvény
A nemzeti vagyonról
2007. évi CXXVII.
Törvény
Az általános forgalmi adóról
2010. évi CX
Törvény
Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról
70/2011. (VII. 26.)
VM rend.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
6/1989. (V. 13.)
KVM rend.
A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról
1/2004. (I.5.)
Korm. rend.
Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
306/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
168/2004. (V. 25.)
Korm. rend.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
254/2007 (X.4.)
Korm. rend.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról
359/2004 (XII.26.)
Korm. rend.
INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásáról
375/2010.(XII. 31)
Korm. rend.
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
92/2011. (XII. 30)
NFM rend.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről
1080/2006
EK rend.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1083/2006
EK rend.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1828/2006
EK rend.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló1083/2006/EK Tanácsi rendelet valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról.


Munka- és tűzvédelmi alapjogszabályok gyűjteménye

 

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1993. évi XCIII. tv.
Törvény
A munkavédelemről
1996.évi XXXI. Tv.
Törvény
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1997. évi CLIV. tv.
Törvény
Az egészségügyről
4/2018.(II.28)
NGM rend.
Egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
40/2017. (Xll.4)
MGM rend.
1.sz melléklet Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat
65/1999. (XII. 22.)
EÜM rend.
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
3/2002. (II. 8.)
SzCsM-EüM rend.
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális rendjéről
4/2002. (II. 24.)
SzCsM-EüM rend.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
44/2011 (XII. 5)
BM rend.
Tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
54/2014 (XII.5)
BM rend.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
27/1995. (VII. 25.)
NM rend.
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27/1996. (VIII. 28.)
NM rend.
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.
33/1998. (VI. 24.)
NM rend.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
2/1998. (I. 16.)
MüM rend.
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
5/1993. (XII.26)
MüM rend.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2000. XXV
NGM rend.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
15/1989. (X. 8.)
MÉM rend.
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
24/2007. (VII. 3.)
KvVM rend.
A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
259/2011. (XII. 7)
Korm. rend.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
89/1995. (VII. 14.)
Korm. rend.
A foglalkozás egészségügyi szolgálatról.
17/1993. (VII. 1.)
KHVM rend.
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. sz. melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata
17/1993. (VII. 1.)
KHVM rend.
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. sz. melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata
31/1995. (VII. 25.)
IKM rend.
A Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2008. (VIII. 30.)
NFGM rend.
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
47/1999. (VIII. 4.)
GM rend.
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
143/2004. (XII. 22.)
GKM rend.
A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2001. (III. 3.)
FVM rend.
A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
10/2016 (IV.5)
MGM rend.
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
22/2005. (XII. 22.)
EüM rend.
A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
25/1998. (XII. 27.)
EüM rend.
Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
26/2000. (IX. 30.)
EüM rend.
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
50/1999. (XI. 3.)
EüM rend.
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
61/1999. (XII. 1.)
EüM rend.
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
66/2005. (XII. 22.)
EüM rend.
A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
30/1996. (XII.6.)
BM rend.
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
45/2011. (XII. 7)
BM rend.
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
35/2014. (XI. 19.)
NGM rend
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
9/2015. (lll.25) BM rend A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
5/2020 (ll.6) ITM rend. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
3/2005. (BK 1.)
BM utasítás
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.
15/2012. (IV. 21.)
BM utasítás
a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról


Közúti és vízi közlekedéssel kapcsolatos alapjogszabályok gyűjteménye

 

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1988. évi I.
Törvény
A közúti közlekedésről
1999.évi LXXXIV
Törvény
A közúti nyilvántartásról
2000. évi CXXVIII.
Törvény
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
2000. évi XLII.
Törvény
A vízi közlekedésről
89/1988. (XII.20)
MT rend.
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
13/2001. (IV. 10.)
KöViM rend.
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
15/2001. (IV. 27.)
KöViM rend.
A hajózási képesítésekről
17/2002. (III. 7.)
KöViM rend.
A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek vízi úttá nyilvánításáról
13/2010. (X. 5)
NFM rend.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
28/2000. (XII.18.)
KöViM rend.
A hajózási tevékenység engedélyének rendjéről
5/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rend.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
6/1990 (VI. 12.)
KÖHEM rend.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről
2009.évi LXII.
Törvény
A gépjármű üzembetartójának kötelező felelősségbiztosításáról
198/2000. (XI. 29.)
Korm. rend.
Az úszólétesítmények lajstromozásáról
261/2008. (XI.3.)
Korm. rend.
A vízi személyszállítás feltételeiről
30/2003. (III. 18.)
Korm. rend.
A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről
410/2007. (XII.29.)
Korm. rend.
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
60/1992. (IV.1.)
Korm. rend.
A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről
24/2012(V.31.)
BM utasítás
A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről
1/1990. (IX.29.)
KHVM rend.
A gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
57/2011(XI. 22)
NFM rend.
A víziközlekedés rendjéről.
6/2000. (III. 17.)
KHVM rend.
Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről
21/2002. (XI. 8.)
GKM-ESzCsM rend.
A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
77/2009. (XII. 15)
KHEM-IRM-KvVM rend.
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól
36/2007. (III.26.)
GKM rend.
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
50/2002 ( XII.29.)
GKM rend.
50/2002.(XII.29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről.
91/2004. (VI. 29.) GKM r.
GKM rend.
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomba tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról
83/2003. (VII.16.)
FVM rend.
A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
263/2006.
Kormány rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról
179/2011
Kormány rendelet
A közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
15/2011.(V.23.)
BM utasítás
A belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről
18/1992. (BK 12.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium járműveinek használatáról
20/2011 (VII.29.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatáról
16/2014.(X.10.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről


Egyéb szakterületekre vonatkozó alapjogszabályok gyűjteménye

 

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
2013.évi V.
Törvény
A Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII.
Törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1993. évi XLVIII.
Törvény
A bányászatról
2001. évi LXIV.
Törvény
A kulturális örökség védelméről
2003. évi C.
Törvény
Az elektronikus hírközlésről
2008. évi XL.
Törvény
A földgázellátásról
2004. évi CXL.
Törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)
7/2012(IV.21.)
VM utasítás
A Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9/2012.(V.22.)
VM utasítás
Egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről
346/2010. (XII.28.)
Korm. rend.
Az egységes digitális rádió távközlő rendszerről
129/2012.(IV.26.)
Korm. rend.
Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
151/2003. (IX. 22.)
Korm. rend.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
2012. évi II.
Törvény
Az szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
273/2007. (X. 19.)
Korm. rend.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
67/2012 (IV. 5)
Korm. rend.
Egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
288/2010. (XII. 21.)
Korm. rend
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról
5/2004. (I.28.)
GKM rend.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
7/1995.
KHVM rend.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról


Vízügyi igazgatóságokra vonatkozó BM utasítások gyűjteménye

 

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1/2005. (BK 1.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága által üzemeltetett, pihenési célokat szolgáló intézmények igénybevételéről
38/2013.(XII.31.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról
2/1998. (BK 1.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról
2/1999. (BK 4.)
BM utasítás
A szolgálati útlevelek ügyintézésének rendjéről
3/1991. (BK 2.)
BM utasítás
A minisztérium és a miniszter érdekegyeztetési feladatairól
3/1992. (BK 1.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium titokköri jegyzékéről
3/2005. (BK 1.)
BM utasítás
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
1/2013. (I. 31.)
BM utasítás
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos
és munkavállalói állományának választható béren kívüli juttatásairól,
valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
6/2006. (BK 4.)
BM utasítás
A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról
6/2011. (II. 11.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervének végrehajtásáról
15/2014.(IX.5.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9/1998. (BK 7.)
BM utasítás
A polgári védelmi feladatokról
10/2001. (BK 4.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről
11/1999. (BK 5.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium hivatali szervezetei, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezetek, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek elhelyezésére szolgáló épületekben folyó kereskedelmi tevékenység szabályozásáról
26/2012 (VI.15.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól,
valamint személyi állományának értesítéséről
12/2002. (IV. 29.)
BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről
13/2000. (BK 11.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium és szervei által üzemeltetett üdülők és pihenőházak oktatási, továbbképzési feladatok végrehajtása és egyéb rendezvények tartása céljából történő igénybevételéről
13/2011. (IV. 19.)
BM rendelet
A magyar-román határvonal közös ellenőrzésének eredményéről a határfolyók szakaszain című jegyzőkönyv jóváhagyásáról
13/2003. (BK 20.)
BM utasítás
A belügyi ágazati címtár kialakításáról és működtetéséről
14/1999. (BK 10.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Vezetői Információs Rendszerének nemzetközi vonatkozású működtetéséről
26/2014. (XII. 23.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
23/2012. (IV. 26)
BM rendelet
A 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről
14/2011. (V. 23.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról
15/1998. (BK 11.)
BM utasítás
Az emberi erőforrás gazdálkodást támogató információs rendszer alkalmazásáról
38/2011. (XII. 30.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Adatvédelmi, Adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról
6/2012. (III. 1.)
BM rendelet
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről
15/2011. (V. 23.)
BM utasítás
A belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről
43/2013.(II.19.)
Korm rend
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
30/2013.(XII.16.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium ellenőrzési nyomvonaláról,a kockázatelemzésről és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről
23/2012. (V. 31.)
BM utasítás
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet végrehajtásáról
17/2006. (BK 8.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervek közbeszerzéseinek speciális szabályairól
18/1992. (BK 12.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium járműveinek használatáról
18/2011. (VI. 1.)
BM rendelet
A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
18/2011. (VI. 30.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról
2/2013.(I.31.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról
20/2011. (VII. 29.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatáról
21/1992. (BK 13.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium járműveinek üzemeltetési költségelszámolásáról
21/2010. (XII. 16.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium kezelésében lévő feleslegessé vált vagyontárgyakkal kapcsolatos selejtezési és hasznosítási feladatok szabályozásáról
21/2011. (VIII. 11.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Informatikai Biztonság Politikájáról
22/2000. (BK 14.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Építési Szabályzatának kiadásáról
23/2010. (XII. 22.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Fenntartható Fejlődési Szabályzatának kiadásáról
24/1992. (BK 15.)
BM utasítás
Az illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról
24/2011. (IX. 9.)
BM utasítás
A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer használatának szabályozásáról, az egységes elektronikus iratkezelés bevezetéséről és a bevezetést támogató projektszervezetek létrehozásáról
18/2012. (IV. 27)
BM utasítás
A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
26/2011. (VII. 27.)
BM utasítás
A területrendezési feladatok előirányzat 2011. évi felhasználásának szabályairól
26/2011. (IX. 9.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről
15/2012. (VI. 21)
BM utasítás
A munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról
29/1992. (BK 18.)
BM utasítás
A belügyi szervek üdülőinek igénybevételéről
29/2010. (XII. 31.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról
31/2001. (BK 12.)
BM utasítás
A közalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő egyes eljárási szabályokról
16/2014.(X.10.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről
32/1999. (BK 21.)
BM utasítás
A BM Duna Palota és Kiadó szolgáltatásairól
32/2011. (XII. 2.)
BM utasítás
A Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről
33/2011. (XII. 2.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
27/2012.(V.30.)
BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről