Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.


Szervezeti és Működési Szabályzat

Ügyrendi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Vagyonkezelői hozzájárulások kiadása a szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében:

Szélessávú hálózatok vagyonkezelői hozzájárulása

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Saját fenntartású adatbázisok, nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Feldolgozott adatok

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott közérdekű adatokhoz való hozzáférés módja ITT megtalálható

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra a másolatkészítés költsége.

V. közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja, költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; ülései ideje, láthatóság rendje, napirendje, döntéseinek felsorolása

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

VII. Közzétételi egység: A testületi szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó előírások ITT találhatók

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

XI. Közzétételi lista: A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.