Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztatás a közérdekű adatok és a vízrajzi adatok igénylésének szabályairól


Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.) valamint Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásait figyelembe véve közérdekű adat igénylése az alábbiak szerint történik:

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekűadat) megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Adatigénylő lap itt érhető el.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1.) Személyesen:

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9-12 óra, 13-15 óra

2.) Írásban:

a) postai úton: 4400 Nyíregyháza, Pf.:14.

b) faxon: 42/502-202

c) e-mailen: titkarsag@fetivizig.hu

Az adatigénylés szóban is előterjeszthető, de az Adatigénylő lapot a szóban előterjesztett kérelmek esetén is az Adatigénylőnek ki kell töltenie annak érdekében, hogy az adatigénylés tárgya, a szolgáltatandó adatok formátuma, illetve az adathordozó típusa és az átadás módja egyértelmű legyen az Adatszolgáltató részére.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az igazgatóság kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az igazgatóság értesíti.

Az igazgatóság az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igazgatósághoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül az igazgatóság írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Költségtérítés

Az igazgatóság a kérelemben foglalt adatok közlésével (ideértve a másolást és az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, illetve csoportosítását is) összefüggésben felmerült költséggel arányos költségtérítést állapíthat meg. Az ár tartalmazza az adatok és az egyéb kért információk irattárból, illetve programokból történő kigyűjtéséhez, rendszerezéséhez, összeállításához szükséges – a munkatársak által végzett – többletmunka mérnök órában számított értékét.

Közérdekű adatszolgáltatás költsége:

Idegen hozott adathordozóra másolni tilos.

A számla szabályszerű kiállítása érdekében az igénylőnek a kérelem benyújtásakor közölnie kell nevén/cégnevén kívül a lakcímét/székhelyét is.

Az adatokba való helyszíni betekintést (adatáttekintés, adatkiírás) mind papír alapú adathordozó, mind elektronikus adathordozó esetén igazgatóságunk térítésmentesen biztosítja.

A költségtérítés megfizetése

A költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően határozzuk meg és azt az igénylő tudomására hozzuk. A költségtérítés összegét az igénylő számla ellenében az általa választott fizetési mód szerint az igazgatóság bankszámlájára átutalással vagy az igazgatóság által rendelkezésére bocsátott postai utalványon történő befizetéssel egyenlíti ki. Az adatszolgáltatás csak a költségtérítés megfizetésének igazolása után teljesíthető.

Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő az Avtv.21.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján bírósághoz fordulhat. A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül lehet az Igazgatóság ellen megindítani.

Adatszolgáltatás típusa
Adatszolgáltatás ára (ÁFA 27%)
Tervegyeztetés
18.000.- Ft + áfa / óra (min. 2 óra)
Szakfelügyeleti díj
36.300.- Ft + áfa / óra
Új rendezési terv, vízügyi szakvélemény készítése előzmény nélkül (város)
300.000.- Ft + áfa
Rendezési terv, vízügyi szakvélemény aktualizálása (város)
250.000.- Ft + áfa
Új rendezési terv készítése előzmény nélkül (község)
200.000.- Ft + áfa
Rendezési terv aktualizálása (község)
150.000.- Ft + áfa
Feldolgozott adatok szolgáltatása
120.000.- Ft + áfa
Egy lap nyomtatási/másolási költsége
12.- Ft + áfa

Fájl típusaMéretFájl neve
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 62 KB 1. sz. melléklet - Adatigénylő lap.docx (62.12 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 64 KB 2. sz. melléklet - Adatszolgálatási igény visszaigazolása ISO.docx (64.21 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 63 KB 2.b sz. melléklet - Adatszolgáltatási igény visszaigazolása.docx (63.85 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 64 KB 3.a. sz. melléklet - Adatszolgálatási igény teljesítése ISO.docx (64.21 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 64 KB 3.b. sz. melléklet - Adatszolgáltatási igény teljesítése.docx (64.25 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 331 KB főigazgatói utasítás_közérdekű adatok megismerése.docx (331.55 kb)