Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Közérdekű adatok igénylése
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 65/2020. számú főigazgatói utasítása az alábbiak szerint szabályozza a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjét.

Az Utasítás Összhangban az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésével, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletével, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a költségtérítésről szóló Korm. rendelet), a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseivel került kiadásra.

Hatály

Az Utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Főigazgatóság és az Igazgatóságok, mint adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelő) által külső adatigénylőtől (a továbbiakban: Adatigénylő) érkezett műszaki és általános (tevékenységre vagy működésre vonatkozó) közérdekű adatigénylésben foglaltak teljesítésére, részbeni teljesítésére vagy elutasítására, korlátozására.
Az Utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki az Adatkezelő által egyéb jogszabályi kötelezettség alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségre.
A közérdekű adatok megismerésének általános szabálya
A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Infotv. 26-27. §-ai rögzítik. Az Adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a közérdekű adatot – az Infotv.-ben meghatározott kivételekkel – bárki megismerhesse adatigénylés iránti kérelem alapján az Utasításban meghatározottak szerint.
Az Adatkezelő kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett ügyekben – így különösen az állami költségvetésre és annak végrehajtására, az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, valamint a magánszervezetek és magánszemélyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, ezzel elősegítve a közigazgatásba vetett bizalmat, valamint az Adatkezelő tevékenységének átláthatóságát.

Az adatigénylés módja

Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
Az írásban előterjesztett adatigénylés iránti kérelem történhet az Adatigénylő által írt formában az Adatigénylő lap (1. számú melléklet) kitöltésével, majd azt követően az Adatkezelő részére elektronikus vagy írásos (postai kézbesítés, személyes behozatal útján) módon történő megküldésével, illetve benyújtásával.
A személyesen előterjesztett adatigénylés esetén az Adatkezelő adminisztrációt végző foglalkoztatottja tölti ki az Adatigénylő lapot 81. számú melléklet), amelyet – tartalmának jóváhagyásaként – a személyesen megjelent Adatigénylő aláír.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
1.) Személyesen:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9-12 óra, 13-15 óra
2.) Írásban:
postai úton: 4400 Nyíregyháza, Pf.:14.
e-mailen: titkarsag@fetivizig.hu

Az adatigénylés pontosítása

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű és/vagy hiányos, úgy az Adatigénylőtől írásbeli pontosítást kell kérni, harminc napos határidő megjelölésével. A pontosítás beérkezéséig eltelt időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Amennyiben a pontosításban foglaltakat nem teljesíti az Adatigénylő a felhívás kézhezvételét követő harminc napon belül, kérelmét írásban el kell utasítani.

A költségtérítés megállapítása

Az Adatkezelő az adatigénylésben foglaltak teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, és arról az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az Adatigénylőt.

Az adatigénylés teljesítése

Főszabály szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Adatkezelő az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Bizonyos esetekben a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az Adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell.

Az Adatkezelő az esetlegesen felmerült és megállapított költség mértékéről tájékoztatja az Adatigénylőt az adatigénylés teljesítését megelőzően.

Az Adatigénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az Adatigénylő nyilatkozatának az Adatkezelőhez való beérkezéséig történő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít be.

Ezután kerülhet sor az adatigénylés teljesítésére az Adatigénylő részéről érkezett írásbeli elfogadó nyilatkozat beérkezését követő 15 napon belül, amelyben az Adatigénylő írásban nyilatkozik arról, hogy a költségtérítés összegét megfizeti.
Ha az Adatigénylő az igényét fenntartja, az Adatkezelő az adatigénylést a költségtérítésnek az Adatigénylő általi megfizetését követő 15 napon belül köteles teljesíteni vagy az Adatkezelő által az Adatigénylő részére teljesített adatigényt követő 15 napon belül köteles az Adatigénylő a költségtérítést az Adatkezelő részére megfizetni.

Az adatokba való helyszíni betekintést (adatáttekintés, adatkiírás) mind papír alapú, mind elektronikus adathordozó (kizárólag DVD) esetén az Adatkezelő térítésmentesen biztosítja az Adatigénylő számára előre egyeztetett időpontban, az arra kijelölt helyiségben vagy az ügyfélfogadási időben.

Az adatok tanulmányozására az Adatigénylőnek megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az Adatigénylő kérdéseire válaszolni kell. Az Adatigénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzetet készíteni.

Az Adatkezelő és az Adatigénylő az adatigénylés teljesítéséről a műszaki adatok vonatkozásában átadás-átvételi elismervényt állítanak ki.

Az Adatigénylőt a személyes adatot tartalmazó nyilvántartás vezetéséről, illetve a személyes adatok kezeléséről tájékoztatni kell az európai uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltak, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló főigazgatói utasításban foglalt rendelkezések szerint.

Ha a kért közérdekű adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető a közérdekű adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. A közzététel azonban nem mentesít az adatigénylés teljesítésének kötelezettsége alól.

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet azonnal szóban teljesíteni, ha az igényelt adat az Adatkezelő a honlapján közzétételéről intézkedett vagy korábban más módon jogszerűen nyilvánosságra hozta, illetve ha az Adatkezelő szerint ilyen módon teljesíthető. Azonnali teljesítés esetén az igényelt közérdekű adatot tartalmazó nyilvános forráshelyet kell közölni az Adatigénylővel.

Az adatigénylés elutasítása, korlátozása

Az adatigénylés teljesítésének elutasítására abban az esetben kerülhet sor, ha a közérdekű adatok megismerhetősége kizárható.

A közérdekű adatok megismeréséhez való jogot törvény bizonyos esetekben korlátozhatja.

Szerződéskötés

Az igazgatóság, mint Adatkezelő 200.000.- Ft összeghatár felett szerződés kötésére kötelezett.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről szóló 65/2020. számú főigazgatói utasításának teljes szövege a fájlok között elérhető.
Fájl típusaMéretFájl neve
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 138 KB 1. számú melléklet-Adatigénylő lap.docx (138.98 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 150 KB 2a. számú melléklet- Adatigénylés visszaigazolása (ISO).docx (150.08 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 141 KB 2b. számú melléklet-Adatigénylés visszaigazolása.docx (141.82 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 150 KB 3a. számú melléklet-Adatigénylés teljesítése (ISO).docx (150.01 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 141 KB 3b. számú melléklet-Adatigénylés teljesítése.docx (141.68 kb)
application/vnd.ms-excel 32 KB 4. számú melléklet-Adatigénylés nyilvántartása.xls (32.00 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 138 KB 5. számú melléklet-Kimutatás.docx (138.22 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 335 KB FŐIGU 65_2020.docx (335.13 kb)
application/pdf 7,036 KB FŐIGU 65_2020.pdf (6.87 MB)