Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Közérdekű adatok igénylése
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.) valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve közérdekű adat igénylése az alábbiak szerint történik:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Infotv. 26-27. §-ai rögzítik. Az Adatkezelő feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami költségvetésre és annak végrehajtására, az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, valamint a magánszervezetek és magánszemélyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani.Az írásban előterjesztett adatigénylés iránti kérelem történhet az Adatigénylő által írt formában vagy az Utasítás 1. számú melléklete szerinti Adatigénylő lap kitöltésével, majd azt követően az igazgatóság részére elektronikus vagy írásos (postai kézbesítés, személyes behozatal útján) módon történő megküldésével, illetve benyújtásával.

Az adatigénylés szóban is előterjeszthető. Szóban előterjesztett adatigénylés esetén az igazgatóság foglalkoztatottja tölti ki az Utasítás 1. sz. melléklete szerinti Adatigénylő lapot, amelyet – tartalmának jóváhagyásaként – a személyesen megjelent Adatigénylő aláír.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1.) Személyesen:

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9-12 óra, 13-15 óra

2.) Írásban:

a) postai úton: 4400 Nyíregyháza, Pf.:14.

b) faxon: 42/502-202

c) e-mailen: titkarsag@fetivizig.hu

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az igazgatóság kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az igazgatóság értesíti.

Amennyiben az adatkérés nem egyértelmű és/vagy hiányos, úgy az Adatigénylőtől az igazgatóság írásbeli pontosítást kérhet, határidő megjelölésével. A pontosítás beérkezéséig eltelt időtartam az adatszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Költségtérítés

Az Adatkezelő az Utasítás 24-25. §-aiban foglalt előírások, valamint az Infotv. 29. § (4) és (5) bekezdései alapján a költségtérítésről szóló Korm. rendelet szerint az adatszolgáltatásért költségtérítést állapíthat meg, és arról az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja az Adatigénylőt.

Az igazgatóság az Adatigénylő részére az Utasítás 2/a. illetve 2/b. sz. melléklete szerint írásban visszaigazolja az adatigény fogadását, illetve a költségtérítés mértékét.

A költségtérítés megfizetése

Adatigénylő az Utasítás 33. §-ában meghatározottak alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az Adatigénylő nyilatkozatának az Adatkezelőhez való beérkezéséig történő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít be.

A számla szabályszerű kiállítása érdekében az igénylőnek a kérelem benyújtásakor közölnie kell nevén/cégnevén kívül a lakcímét/székhelyét is.

Szerződéskötés:

Az igazgatóság, mint Adatkezelő 200.000.- Ft összeghatár felett szerződés kötésére kötelezett.

Adatszolgáltatási határidő: 15 nap, mely egy alkalommal – az adatigénylő tájékoztatása és az indokok megjelölése mellett – 15 nappal meghosszabbítható.

Hozott, idegen adathordozóra másolni tilos.

Az adatokba való helyszíni betekintést (adatáttekintés, adatkiírás) mind papír alapú adathordozó, mind elektronikus adathordozó esetén igazgatóságunk térítésmentesen biztosítja.


Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 28/2018. sz. szabályzatának teljes szövege
itt érhető el.

Fájl típusaMéretFájl neve
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 137 KB 1. melléklet.docx (137.81 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 141 KB 2_a. sz. melléklete a 28_2018. sz. OVF főigazgatói utasításnak.docx (141.48 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 141 KB 2_b. sz. melléklete a 28_2018. sz. OVF főigazgatói utasításnak.docx (141.34 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 141 KB 3_a. sz. melléklete a 28_2018. sz. OVF főigazgatói utasításnak.docx (141.52 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 141 KB 3_b. sz. melléklete a 28_2018. sz. OVF főigazgatói utasításnak.docx (141.53 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 331 KB főigazgatói utasítás_közérdekű adatok megismerése.docx (331.55 kb)