Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Az Öreg-Túr rehabilitációja 2010. I.ütem
A projekt előzményei:
Korábbi gazdasági elemzések szerint a gazdaságilag elmaradott Túr menti térség egyik kitörési pontja, fejlődési lehetősége lehet a még meglévő ökológiai, táji értékek megőrzése. Mivel az ökológiai értékek jelentős része a vízhez kapcsolódik, a vizes élőhelyek megőrzését, revitalizációját minden turisztikai program egyik legfontosabb feltételének kell tekinteni. A fejlesztési célok meghatározására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2006-2007-ben az INTERREG IIIA / Phare CBC Program keretében nyert támogatást. (Partnerei: a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Fehérgyarmati Kistérségi Társulás valamint az összes érintett település Önkormányzata.

A pályázat továbbfejlesztéseként a FETIKÖVIZIG 2008-ban „Életet a Túrnak! Az Öreg-Túr rehabilitációja” címmel az EAOP-2007-5.1.2/D kétfordulós kiírásra adott be pályázatot és nyert támogatást. (A terveket a VIZITERV ENVIRON Kft készítette.) Ennek megvalósítására azonban nem kerülhetett sor a kivitelezésre meghirdetett előzetes közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt. Az új kiírásra - projektet újragondolva – a piaci viszonyoknak jobban megfelelően összeállított pályázatot készítettünk, új címmel: „Az Öreg-Túr rehabilitációja 2010. I. ütem”. A pályázat kertében csak az I. ütem megvalósítását tervezzük.

Miért szükséges a projekt megvalósítása?

Az Öreg-Túr térségének jelenlegi vízgazdálkodási infrastruktúrája elsősorban a felesleges vizek elvezetését biztosítja, nem, vagy csak kevésbé alkalmas a vizekkel való helyi gazdálkodás megvalósítására. Olyan fejlesztéseket kell tehát előirányozni, amelyek a vízkár-elhárítási biztonság megőrzése mellett biztosítják a természeti értékek megőrzését, a vízkészletek optimális helyi felhasználását.

A tervezett településfejlesztési elképzelések is igénylik a Túr-menti vízgazdálkodás fejlesztését, a vizes élőhelyek rehabilitációját. A jelen projekt eredményei által elősegített táji értékek megőrzése, - a célközönség fokozott igénye -, a későbbiekben, a projekt továbbfejlesztéseként, az Öreg- Túr menti lakosság, mint érdekelt célközönség számára lehetőséget teremt turisztikai fejlesztésekre is.

A természetvédelmi területek kezelői jobb vízviszonyokat teremthetnek a védendő vizes élőhelyek számára, új még megmenthető területeket vonhatnak védelem alá.

A projekt alapfilozófiája szerint a fő célkitűzés az Öreg – Túr vízviszonyainak oly módon történő javítása, hogy növeljük táji értékeit. Ennek tervezett eszközei: ökológiai célú vízszintemelés – új mederduzzasztókkal , műtárgy-rekonstrukciókkal, mederrendezéssel. A kettőshasznosítású, elsődlegesen belvízelvezetés funkciójú vízfolyás kapacitás helyreállításához is szükségesek mederkorrekciók.

Az Öreg-Túrt akkor tehetjük széppé, ha nem megfiatalítani akarjuk, hanem szép öregkort biztosítunk számára. Ezen alapfilozófia szem előtt tartásával a projekt keretében három konkrét célt definiáltunk:

- A belvízkár-elhárítási biztonság növelése a Tisza-Szamosközben.

- Az öregedő víztestekre jellemző élőhelyek, vízterek kialakítása az Öreg-Túr medrében, valamint hasonló feltételek megteremtésének megalapozása a csatlakozó holtmedrek tekintetében.

- Az előző két tevékenység fejlesztésén keresztül a települési és területfejlesztési célok támogatása.

A területen élő lakosság esetében javulhat a foglalkoztatottság, növekedhet az eltartó képesség. A nagyberuházások kivitelezése idején időszakosan is növekszik majd a foglalkoztatottság.

A projekt megvalósítása szebb, esztétikusabb környezetet eredményez, mely vélhetően a turistákat is jobban fogja vonzani. Ezt kihasználva további, szakirányú pályázatokkal a célterület lakossága javíthat életszínvonalán.

A projekt célcsoportjai

A projekt haszonélvezője az érintett térség, az Öreg-Túr menti 13 település lakossága, összesen 18 600 fő, az állam és a helyi önkormányzatok, akik felelősek a környezetvédelemért, ezen belül a belvízi biztonság megteremtéséért és az operatív védekezések lebonyolításáért.

A projekt megvalósítását támogatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei Közgyűlés Elnöke, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Olcsvaapáti, Panyola, Kömörő, Túristvándi, Nagyar és Kölcse Önkormányzata, valamint a Szamos Bazár Egyesület.

Megvalósításra előirányzott munkák:

A projekt a belvízháztartási, belvízkormányzási és vízlevezetési körülmények javítására előirányozza: az Öreg-Túr kisvízi vízszintjeinek emelését mederduzzasztók kialakításával, meglévő műtárgyak átalakításával, átépítésével, a jelenlegi üzemrend átalakításával, harmonikusabb összhangba hozva a belvízelvezetés, a vízkészlet-hasznosítás, az ökológiai értékek megőrzésének szempontjait.

- Nábrádnál fenékgát építése,


- zsilip építése a Báka-szegi holtmeder vízellátása érdekében,
- szabályozó műtárgy építése a Túristvándi vízimalom megkerülő csatornán,
- 4 vízszintmérő távjelző állomás kialakítása a Kövessy zsilipnél, a Petőfi zsilipnél, a nábrádi fenékgátnál és a kömörői zsilipnél,
- ultrahangos vízhozam-mérő monitoring állomás beépítése a sonkádi szorítózsilipnél
- Kömörői osztómű megközelítő út biztosítása,
- a Kövessy zsilip rekonstrukciója,
- a Báka-szegi csatorna rendezése, meglévő áteresz cseréje,
- a nagyari csapóajtós átereszek (2 db) rekonstrukciója,
- a sonkádi osztózsilip részét képező Szorító-zsilip (63+415 km) rekonstrukciója,
- A sonkádi osztózsilip részét képező, a Túr folyó bal parti 11+300 km szelvényben lévő kisbukó műtárgy felújítása,
- rézsűsuvadás megszüntetése az Öreg-Túr balparti depónia 0+000-0+130 km szelvénye között
- Kölcse belterületén a magasabb vízszint tartást akadályozó mélyvonulat bevédése,
- a Túristvándi vízimalom megkerülő csatorna partrendezése,

- mederrendezések Kölcsénél és Túristvándinál 2-2 szakaszon,


- Ideiglenes üzemelési szabályzat, majd új üzemirányítási terv kidolgozása a külön tervrészlet szerinti részletezéssel, a 63 km hosszú Öreg-Túr teljes hosszában, az előírt részletes geodéziai felmérés alapadataival.

A nyitó konferencia előtti események:

- Mérnöki munkaállomás IFIX folyamatirányító szoftverrel a monitoring állomások adatainak folyamatirányítására


- A helyszíni adatkiolvasáshoz és műszerkalibráláshoz laptop beszerzés
- A FETIKÖVIZIG saját kivitelezésében készítendő új üzemirányítási terv készítéséhez Topcon HiPer+ RTK GNSS vevő és VC200 terepi vezérlő berendezés beszerzése a terepi mérések végzéséhez, a meglévő munkaállomásunk kiegészítéseként.

Közbeszerzési eljárás alapján lett kiválasztva:

- a kivitelező Békés Drén Kft, Békés. A szerződéskötés után a kiviteli tervek elkészítése megkezdődött.


- a Mérnök és műszaki ellenőri feladatokat ellátó vállalkozás, a NYÍR-HIDROFIL Kft, Nyíregyháza.

3 árajánlat alapján kiválasztásra került a:

- Közbeszerzési szakértő, az Esemény Horizont Bt, Nyíregyháza.


- A Nyilvánossági feladatokat Sira Gábor vállalkozó végzi.

A projektben megvalósuló fejlesztés lehetővé teszi az Öreg – Túr menti holtágak vízellátásának javítását, aminek megvalósítására a helyi önkormányzatok nyújthatnak be a jövőben pályázatokat.

Egy következő pályázati kiírás keretében tervezzük megvalósítani az engedélyes terv részét képező

- Sonkád-Kölcse határában az Öreg-Túr másik fenékgátját, mellyel a főmederben történő vízszintemelésen túl a Sonkád-Kölcsei holtág vízellátása biztosítható.

A projekt műszaki, kiviteli része 2012. május 30-án lezárult. A kivitelezési munkálatok eredményeként a rendszer működőképes. 2012-ben megtörtént a pénzügyi zárás. 2013. január 2-án 2012. december 28-i keltezéssel megkaptuk az üzemeltetési engedélyt.